İNSANİ YARDIMDA DENETİM MEKANİZMALARI

İNSANİ YARDIMDA DENETİM MEKANİZMALARI

İnsani yardım çok sayıda ölümü önlemeyi ve kötü bir felaketin ardından eski duruma dönmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak evsizlere, mültecilere, doğal  afet mağdurlarına,  savaşlarda veya kıtlıklarda muhtaç kalan insanlara yönelik yardımlar olan insani yardım ihtiyacı olan kişilere maddi ve lojistik destek sağlamak olarak  tanımlanabilmektedir.[1]

İnsani yardım insani bir eylem olarak ele alınabilir. Bu açıdan bakıldığında insani yardımla afetler ve çatışmalarda muhtaç kalan  insanların  acılarının  dindirmek,  hayatlarını  kurtarmak  ve  insan onurunu korumak amaçlanmaktadır.[2] Kriz  durumlarında  ortaya çıkan acil  durumlar, silahlı çatışmalar,  doğal  afetler veya  diğer  olağanüstü  durumlardan etkilenen insanların yararına yapılan çabalar insani eylem kapsamındadır.[3] Silahlı çatışmalar, doğal afetler ve diğer olağanüstü durumların olumsuz etkilerinin azaltılmasında en etkin ve pratik araçlardan biri insani yardımdır.

İnsani yardım sistemindeki ilkelere -hukukun üstünlüğü, saydamlık, yansızlık, tarafsızlık, insancıllık- ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesi için hesap verme mekanizmalarının işlevsel olması gerekmektedir. Bireylerin insani yardım sistemine karşı güvenlerini sürekli canlı tutacak bir rol oynayan şeffaflık ya da saydamlık konusu oldukça hassas hususlardır. Bunun sağlanmasında hükümetlerin, STK’ların denetim organlarının ve medyanın görevi önemlidir.[4]

“Bir  faaliyetin  sonuçlarının mümkün olduğu kadar planlara uygun olmasını sağlamak  amacıyla  standartlar  konması,  elde  edilen sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesi” denetim olarak tanımlanabilir.[5]

İnsani yardım denetimlerin belli bir çerçevede ve etkin sağlanması için bazı çalışmalar vardır. Örneğin 1997 yılında kurulan Sphere, insani yardım sektörünün kalitesini, hesap verebilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır ve en yaygın insani standartlardır. Bu standartlar insani yardım kuruluşları, savunuculuk grupları, hükümetler ve bağışçılarca referans araçları olarak kullanılmaktadır. Yasal olarak bağlayıcı bir belge değildir, gönüllü bir taahhüttür. İnsani yardım alanında uluslararası işbirliği yapılan diğer çalışma da Kalite ve Hesap Verebilirliğe İlişkin Temel İnsani Standart; ilkeli, hesap verebilir ve kaliteli insani yardım eyleminin temel unsurlarını tanımlayan gönüllü bir koddur. 2014 yılında bir istişare süreciyle geliştirilip insani yardım aktörlerinin sağladıkları yardımın kalitesini iyileştirmek için bağlı kalınacak dokuz taahhüt bulunmaktadır.

İnsani yardım kuruluşları; muhasebe, tedarik, varlık ve personel yönetimi, izleme, değerlendirme ve denetim işlevlerine dair çeşitli prosedürler oluşturmaktadır. Denetim mekanizması işlevlerinden yardım kuruluşlarının çalışmalarda fon kaynağını oluşturan bağışçılara hesap vermelerini ifade eden bağışçılara karşı sorumluluk en önemlisidir. İnsani yardımdan yararlananlara dair sorumluluğu ifade eden ve kendilerine verilen yardımın tamamıyla verilmesi hususunda yararlanıcılara bilgi verilmesi bir diğer denetimin mekanizması işlevidir. İnsani yardım çalışmalarında istenmeyen durumların önlenmesi adına iki yönlü şeffaflık ve hesap verebilirlik kritik işlevlerdir.[6]

Bireylerin insani yardım sistemi içerisindeki pozisyonlarını kişisel çıkar için istismar etmelerinde yardımlara ilişkin denetimlerin ve kontrollerin yüzeysel olması, sistem içerisinde gerçekleşen hatalara dair yaptırımların yetersizliği gibi algılar psikolojik ön açıcıdır. Kişilerin, görev aldıkları sistemin insanlık için ifade ettiği önemini hissetmemeleri ya da dinî bir sorumluluk duygusu ile hareket etmemeleri, fırsatçılığı artıran bir rol oynamaktadır. Vicdani duygular ve sorumluluk bilincinin olmadığı insani yardım çalışmalarında denetimlerin zayıfladığını düşünen insani yardım çalışanı için bu durum insani yardım kaynaklarını istismar etmek konusunda bir fırsat olarak görülebilir.[7]

İnsani yardım ile elde edilen gücün istismar edilmesinin önüne geçebilmek için sıkı bir denetim ve yaptırım mekanizması oluşturulması gerekmektedir. İnsani yardım çalışanları için kriz bölgesindeki toplulukların istismar edilmemesi, ayrımcılık yapılmaması, kötü söz ve saygısız davranışların tolere edilmemesi gibi hususları kapsayan bir davranış kuralları tüzüğünün oluşturulması denetim mekanizması sınırları içerisine dahil edilebilir.[8]

İyi planlanmamış, ihtiyaçlara gerektiği gibi cevap vermeyen, hesap verebilirlik şartlarına ve  standartlara  riayet  edilmeden  yürütülen  yardım  faaliyetleri  bağışçılar  ile  yardım kuruluşlarının  arasındaki  güven  sorunlarına  neden  olmaktadır ve bundan en büyük zararı yardımların faydalanıcıları görmektedir. Bu nedenle yardım faaliyetleri ile ilgili olarak sadece faaliyetlerin hızını artırmanın ötesinde faaliyetlerin bilimsel bir temelde ve standartlar çerçevesinde yürütülmesi ile ilgili adımlar atılması gerekmektedir.[9] Yardım kuruluşları çoğu zaman çaba göstermediği veya işbirliği yapmayı çok zor bulduğu için insani yardım zincirlerindeki koordinasyon henüz emekleme aşamasında. Devam eden zorluklara ve önceki başarısız girişimlere rağmen, küresel kaynakların artan kıtlığı, hesap verebilirlik endişeleri ve küresel bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin sağladığı potansiyel fırsatlar nedeniyle koordinasyon artan bir ilgi görmektedir.

İnsani yardım sisteminde organizasyon şeması incelendiğinde BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sistemin tepesinde yer almaktadır. İkinci katmanda BM ajansları, uluslararası STK’lar ve Kızılhaç/Kızılay hareketi; üçüncü katmanda ise ulusal düzeydeki yardım sağlayıcıları bulunmaktadır.[10] BM Sekreterliği İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) sorumluluğu, acil durumlara müdahaleleri koordine etmektir. İnsani yardımda koordineli ve sistem çapında bir yaklaşım benimsenmesi, ihtiyacı olanlara hızlı ve verimli bir şekilde yardım sağlanması için önem arz etmektedir.[11]

İnsani  yardım  kuruluşlarının hesap  verebilirlikleri konusunda önemli belgelerden birisi Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketleri ile Hükümet Dışı Kuruluşlar için hazırladığı  davranış kuralları belgesi ile imzacı   taraflar; faaliyetlerini   sürdürürken   açık   ve   şeffaf yaklaşımlar geliştirme, mali ve etkinlik açısından faaliyetlerini raporlama, yardımları uygun  izleme  ve  denetim  mekanizmaları  ile  denetleme  ve  kaynakların  verimli  kullanılmasına   yönelik   yüksek   profesyonel   ve   uzmanlık   standartları   geliştirme yönünde taahhütte bulunmaktadır.[12]

İnsani  yardım kuruluşları kendi    işleyiş    sistemlerini    ve    hesap    verebilirliklerini    etkinleştirmeye  yönelik HAP-I67,  SPHERE68,  ALNAP69  ve  The  People  in  Aid  gibi  birçok  girişimde bulunmuşlardır.  Bu  girişimlerin tarafları  bağlamamaları  ve  dolayısıyla  getirilen  düzenlemelere  uyulmadığı  takdirde  hukuki  yaptırım  uygulanmasının  mümkün  olmamasına  karşılık  insani  kuruluşların ulaşmaları   gereken   minimum   seviyelere   dikkat   çekmeleri   noktasında   işlevsel oldukları kabul edilmektedir.[13]

İnsani yardımda denetim mekanizmalarından bir diğeri Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO)  fon  sağladığı  ve  anlaşma  yaparak  seçtiği  partnerlerini operasyonel ortaklıklarındaki verimliğini denetime tabi tutmaktadır ve sağladığı fonun  verimli  kullanıp  kullanmadığını  takip  etmektedir.  Bu  bakımdan hem üye devletlerin talebi üzerine hem de kendi kurumsal isteği ile ECHO insani yardım operasyonlarını ve gidişatını hatta sonuçlarını takip edip denetlemektedir. Uluslararası  güçlü  bir  aktör  olarak uluslararası meselelerdeki sorumluluğunu yerine getirmek için ECHO olarak bir birim kursa da bu birim siyasi  ve  ekonomik  otorite  olmaktan  öteye gidememiştir.[14]

ECHO’nun  denetimi  konusu  kapsamında  hukuki  anlamda  bir  denetim  işlevi  görmemesine  karşılık  üye  devletler  ile  ECHO  arasında  eşgüdümün  sağlanması  amacı  ile  İnsani Yardım  Komitesi  (HAC) kurulmuştur. Bu   mekanizma   sayesinde;   vatandaşlardan  toplanan  vergiler  ile  ECHO’ya  insani  finansman  sağlayan  ve  bu  nedenle vatandaşlarına karşı bizzat sorumlu olan üye devletlerin, ulusüstü bir kurum olan ECHO’nun    uygulamalarını    izleme    kabiliyetleri    arttırılarak    bir    denge    kurulmuştur.[15]

Türkiye’de insani yardımın denetlenmesinde kullanılan 27866 sayılı Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ve AFAD İnsani Yardım Harcamaları Yönergesi insani yardım çalışmalarında mali hükümlerle ilgilidir. Bu yönetmelik ve yönerge insani yardımın finansman boyutuna odaklanmaktadır. AFAD İnsani Yardım Harcamaları Yönergesi’nin amacı;  “ulusal  ve  uluslararası  insani  yardımlar kapsamında başlatılan kampanyalar ile toplanan nakdi bağışların harcanmasına, alım ve yapım işlerinde kullanılacak yöntemlere ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”[16]  27866 sayılı Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği’nin amacı ise “afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin özel hesaba aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların muhasebeleştirilmesine, denetlenmesine ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”[17]

İnsani  yardım çalışmalarında standartların ve hesap  verebilirliğin geliştirilmesi yönündeki girişimler insani  yardım kuruluşları için kısa vadede zorluklara neden olsa da insani yardım alanındaki karmaşık  yapıyı netleştirecektir ve uzun vadede bakıldığında  insani yardım kuruluşlarının saygınlıklarına katkısı olumlu olacaktır.[18] İyi planlanmamış, ihtiyaçlara gerektiği gibi cevap vermeyen, hesap verebilirlik şartlarına ve  standartlara  riayet  edilmeden  yürütülen  yardım  faaliyetleri  bağışçılar  ile  yardım kuruluşlarının  arasındaki  güven  sorunlarına  neden  olmaktadır ve bundan en büyük zararı yardımların faydalanıcıları görmektedir. Bu nedenle yardım faaliyetleri ile ilgili olarak sadece faaliyetlerin hızını artırmanın ötesinde faaliyetlerin bilimsel bir temelde ve standartlar çerçevesinde yürütülmesi ile ilgili adımlar atılması gerekmektedir. Hesap  verilebilirlik ve standart geliştirilmesi  için  atılacak adımlarla insani yardım  kuruluşlarının rolleri netleştirilecektir ve bağışçılar ile alıcıların yardım kuruluşlarına  dair hangi  tür  beklentilerinin  karşılanabileceği, hangilerinin karşılanmasının mümkün olmadığının görülmesi kolaylaşacaktır. Rol ve görevlerin netleşmesi, taraflar arasında anlaşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının azalması yönünde etki yapacaktır.

ŞEVVAL UÇAR

Kaynakça:

[1]  BM, www.un.org/en, 2012.

[2] GHA, Global Humanitarian Assistance Report, Global Humanitarian Assistance A Development İnitiative, London 2015.

[3] Maria Lange ve Mick Quinn, Conflict,  Humanitarian  Assistance and Peacebuilding:  Meeting The Challenges. International Alert , 2003, s. 10-14

[4] Zeynep Zülfiye Bakır, Etkin İnsani Yardım ve Şeffaflık, İNSAMER, Eylül 2018, s. 3.

[5] Recep Sanal, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayınları, No:314, 2002

[6] Bakır, 2018, s. 3

[7] Bakır, 2018, s. 3

[8] Zeynep Zülfiye Bakır, Daha Etkin İnsani Yardım İçin Temel Standartlar, İNSAMER, Araştırma 91, Ocak 2019, s. 15.

[9] Oxfam   International,   OI   Policy   Compendium   Note   on   Humanitarian   Accountability,   2006,   http://www.oxfam.ca/sites/default/files/oi_hum_policy_accountability.pdf (17.04.2011), s.2.

[10] Bakır, 2019, s. 2

[11] BM, https://www.un.org/en/our-work/deliver-humanitarian-aidİ, 2022

[12] International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the ICRC, Code of Conduct For The International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief, Annex VI to the Resolutions of the 26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 1995, m.9,http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I259EN.pdf

[13] Oxfam   International,   OI   Policy   Compendium   Note   on   Humanitarian   Accountability,   2006,      http://www.oxfam.ca/sites/default/files/oi_hum_policy_accountability.pdf (18.04.2011), s.1-2.

[14] Elif Gürdal Gençer, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Departmanı  Echo:  Bilinen  Ama  Bilinmeyen  Statü. Süleyman  Demirel  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (33), 2019, s. 177.

[15] European  Commission/  Humanitarian  Aid&Civil  Protection/  Aid  in  Action/  Humanitarian  Space-  The  Humanitarian  Space  Under  Pressure,  http://ec.europa.eu/echo/aid/humanitarian-space_en.htm

[16] İnsani Yardım Harcamaları Yönergesi, 2014, AFAD, 15.01.2014.

[17] Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği, 2011, TC. Resmi Gazete, 27866, 06.03.2011.

[18] Murat İnan, İnsani Yardım ve Avrupa Birliği Boyutu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2012, s. 35.

Leave A Comment

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)