Tüzük

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “DİVAN ARAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurt içi ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir; şubeler açabilir; şube bulunmayan yerlerde temsilciler atayabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak; her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek; Yeni neslin tarihi ile irtibatını kuvvetlendirmek gayesiyle, hat ve tezhip sanatı, Osmanlı Türkçe’si gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak; Başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak; İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak; İnsan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

MADDE 3: DERNEĞİN FAALİYETLER

Dernek, amaçları doğrultusunda;

 1. Eğitim ve öğretimi ülkemizin kalkınma ve gelişiminin temel unsuru kabul ederek, üniversite, yüksekokul, lise, ilköğretim okulu, yuva, kurs, yurt, pansiyon gibi eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat gerçekleştirmek; çocuk ve kadın komisyonları, sağlık kurumları ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar oluşturmak; spor salonları açmak ve sportif aktiviteler gerçekleştirmek; bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; yurt dışı ve yurt içinde öğretmen ve öğrenci tebadülünde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek; eğitim, öğretim ve araştırmaya yönelik her türlü yatırım ve organizasyonları yapmak,
 2. Her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal alanda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, derleyerek arşivlemek, yayımlamak; telif ve tercüme yazılı, görsel ve işitsel, dijital her türlü eserin edisyon-kritiği ve neşrini yapmak ve yazma kitapları tahkikli bir şekilde yayımlamak, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmak, bunun için yarışmalar düzenlemek,
 3. Bu çerçevede merkezler kurmak, kurslar açmak, kütüphaneler kurmak, sergiler açmak, konferans, açık oturum, seminer, ders, müsamere, sempozyum, panel, anket gibi etkinliklerde bulunmak, benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dokümanlarını neşretmek,
 4. Sivil toplum örgütü olarak özel ve kamu alanında, ulusal ve uluslararası boyutlarda, her türlü çalışmayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek ve yaymak, vakıf kurmak, kurulmuş bulunan vakıflara üye olmak, uluslararası konferanslara ve çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası her ölçekte birlikler kurmak veya bunlara üye olmak,
 5. Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde bulunan ilim adamları ve öğrencilere ilmi, maddi, ve her türlü yardım ve katkıda bulunmak, burs vermek,
 6. Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaat yapmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için Dernekler Kanununa uygun olarak sandıklar kurmak, sosyal ve iktisadi tesisler kurmak ve işletmek, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden ve kurumlardan ayni ve nakdi bağış kabul etmek, bağışta bulunmak, yardım toplamak,
 7. Her türlü süreli-süresiz basın yayın organını kurmak, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak,
 8. Dernek görev alanlarına giren konularda resmi ve özel kuruluşlarla koordineli bir şekilde, ortak projeler yürütmek, sertifika vermek, ders kitabı ve yardımcı kitaplar neşretmek,
 9. Amaç ve mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak

MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLMA

a- Genel Kurul Üyeliği : Fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Üye olmak isteyen kişi dernek tüzüğünde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aday Üyelik Forumu’nu doldurup imzalar ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyelik formunun alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin ilk Genel Kurula kadar geçici kabulüne ya da ret edildiğine ilişkin cevabı verilir; bu süre içinde cevap verilmemesi ret hükmündedir. Üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ister. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri” ne kimliği işlenir. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir; hiçbir yere itiraz edilemez.

b- Fahri Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahri üyelik ünvanı verilebilir. Fahri Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

MADDE 5: ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelim ölüm ile sona erer. Her üye, önceden Dernek merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelikten çıkarma re’sen Genel Kurulca ya da aşağıda gösterilen nedenlerle Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Yönetim Kurulunun çıkarma kararı geçici olup, Genel Kurul kararı ile kesinleşir.

 1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek, bu tüzük hükümleri ile yönetmeliklere aykırı davranmak,
 2. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,
 3. Üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına mazeretsiz katılmamak,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

MADDE 7: ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

 1. Üyelik sıfatı sona eren veya üyelikten çıkarılan üyenin “Dernek Üye Defteri” n deki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.
 2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

MADDE 8: ÜYELİK AİDATI

Üyelerin ödeyeceği giriş aidatı ile 20.00 TL ve yıllık aidat tutarı en az 20.00 TL dir. Üye giriş ve yıllık aidatı gerekli görüldüğünde Genel Kurul tarafından yeniden belirlenebilir.

MADDE 9: DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI VE GÖREVLERİ

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir. Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Nisan ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, açık oylama ile oylanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Derneğin fesih edilmesi,
 13. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 14. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 15. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 11: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip ve üyeleri belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Görevleri;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gereği görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğin federasyon ve birliklere katılması ve ayrılması, uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, hususunda karar vermek,
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

MADDE 12: DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilen üç asil üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşaltma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Görev ve Yetkileri Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul toplantıya çağırır.

MADDE 13: DERNEĞİN İÇ DENETİM USULLERİ

Dernekte iç denetim esastır. Dernek denetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Gerekli durumlarda Genel Kurul kararı ile bağımsız denetim kurum ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetleme Kurulu üyelerinin ya da Genel Kurul kararı ile denetim yapmasına karar verilen bağımsız kurum veya kuruluşların talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkililerince verilmesi ve gösterilmesi mecburidir.

MADDE 14: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 15: DERNEĞİN GELİRLERİ ŞUNLARDIR

 1. Giriş aidatları.
 2. Üye aidatları.
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen kermes, konser gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin menkul veya gayrimenkul ve her türlü mal varlığı ile haklarının işletilmesinden ve ortaklılardan elde edilen gelirler.
 5. Yasalar çerçevesinde yapılacak her türlü yardım ve bağışlar.
 6. Ulusal ve uluslararası diğer kurum ve organizasyonlardan sağlanacak yardım ve bağışlar.
 7. Diğer gelirler.

MADDE 16: DEFTERLER

Dernek defterleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak tutulur.

MADDE 17: DERNEK ŞUBELERİ

Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde şubeler açılabilir. Genel Kurul tarafından yetki verilen Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazı ile başvurulur.

MADDE 18: ŞUBENİN AMACI

Şubenin amacı, dernek tüzüğünde belirtilen amaçtır.

MADDE 19: ŞUBE ORGANLARI

a- Şube Genel Kurulu,

b- Şube Yönetim Kurulu,

c- Şube Denetleme Kurulundan meydana gelir.

MADDE 20: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerden müteşekkildir. Şube Genel Kurulu Dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Şube Genel Kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler: Geçen çalışma dönemi şube Yönetim Kurulu çalışma raporu şube denetçilerin denetim raporu ile şube bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve şube Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi şube Yönetim Kurulu çalışma programını, şube bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

b) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunca seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve muhasip seçer. Şube Yönetim Kurulu, şubenin icra organıdır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Derneğin tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi Başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında şube, Başkanı veya seçilen bu üye ile temsil edilir. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir. Bütçe tasarıları, Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan kabuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel Kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Her ay Dernek Genel Merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.

c) Şube Denetim Kurulu: Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Derneğin tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 21: ŞUBELERİN GENEL MERKEZ KURULUNDA TEMSİL ORANI

Dernek şubeleri; genel merkez kurulunda şube başkanı veya seçeceği bir üye ile temsil edilir.

MADDE 22: ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Alınan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

MADDE 23: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)